COM TREBALLEM

Des de la Fundació Creu Groga, entenem l’esport com a eina per aconseguir els objectius que ens proposem, és per això, que volem treballar amb el mètode “Programa de Responsabilitat Personal i Social (PRPS)”. Aquest mètode és el programa escollit per a l’ensenyament de valors a través de l’esport.

El PRPS té origen en el model del Teaching Personal and Social Responsability (TPSR) de Don Hellison, que comença a desenvolupar-lo a la dècada dels ’80 als EUA.

Aquest programa, que es basa en les teories de la Resiliència i del Desenvolupament Positiu per integrar dins la pràctica esportiva l’aprenentatge vivencial de valors, reposa sobre un nucli central molt definit: la idea que els joves, per a ser individus eficients en el seu entorn social, han d’aprendre a ser responsables de sí mateixos i dels demés, alhora que han d’incorporar estratègies que els permetin exercir el control de les seves vides.

A LA PRÀCTICA, EL PRPS S’APLICA A TRAVÉS DE 3 COMPONENTS CLAUS:

A) Els Nivells de Responsabilitat:

Els nivells de responsabilitat descriuen la necessitat de repartir el poder, el control i la gestió de la sessió entre el professor i/o entrenador i els estudiants d’una manera democràtica. L’itinerari que cada alumne a de recórrer és molt personal i variable, d’aquí que aquests objectius hagin de concretar-se en nivells, que tenen un caràcter progressiu i que suposen una millora paulatina de les habilitats personals de respecte i personalitat tant en l’àmbit personal com vers els altres. Així l’aprenentatge dels comportaments relacionats amb els valors del programa és gradual, a partir de metes concretes i senzilles. Hellison (2003) i Escartí (2005) proposen cinc nivells de responsabilitat a través dels quals els joves aprenen a agafar responsabilitats en pro del seu propi desenvolupament i benestar, i contribuir al benestar dels altres:

Nivell 1:

Respecte per les opinions i sentiments dels altres

Nivell 2:

Participació i esforç

Nivell 3:

Autonomia

Nivell 4:

Ajuda i Lideratge

Nivell 5:

Transferència

Nivell 1:

Respecte per les opinions i sentiments dels altres

Nivell 2:

Participació i esforç

Nivell 3:

Autonomia

Nivell 4:

Ajuda i Lideratge

Nivell 5:

Transferència

B) Les Estratègies Generals:

Les estratègies metodològiques generals permeten crear consistència temporal en la implementació del programa, incorporar els quatre pilars metodològics en les sessions i treballar de forma integrada els diferents nivells de responsabilitat. La seva aplicació contribueix a l’assumpció dels objectius generals del programa i, per tant, a desenvolupar la responsabilitat.

C) L’Estructura de Sessió:

Per a aconseguir que l’educació en valors es faci constantment, d’una forma continuada i aprofitant al màxim el temps de cada sessió d’activitat, aquest programa treballa amb un model d’estructura de sessió específica. L’objectiu final és passar de la participació en funció de les ordres o indicacions del professor a la auto-direcció, a que els alumnes assumeixin les responsabilitats i la presa de decisions a classe. Una sessió “tipus” basada en aquest model contempla les següents parts:

Reunió inicial per “prendre consciència”

Responsabilitat en acció

Reflexió grupal

Autoavaluació + Transferència

Reunió inicial per “prendre consciència”

Responsabilitat en acció

Reflexió grupal

Autoavaluació + Transferència

H2O Comunicació & Clonica.net