CODI ÈTIC I DEONTOLÒGIC

Aquest codi està destinat a tots els membres, treballadors, voluntaris i simpatitzants de la Fundació Creu Groga, amb l’objectiu de regular l’activitat de la Fundació i la conducta professional en el centre de treball i àmbits d’actuació de l’entitat.

Malgrat ser un document creat específicament per a la regulació de la Filosofia de treball de la Fundació Creu Groga, cal tenir en compte el codi ètic existent per a les Fundacions Catalanes i els codis ètics dels diferents professionals que formen part de la fundació.

LA FUNDACIÓ

– Principis bàsics:

 • La voluntat dels fundadors: Malgrat un cop creada l’entitat esdevé independent del seu fundador, la voluntat d’aquest continuarà guiant el funcionament i organització de la Fundació a través del Patronat i per tant, obrant per a perseguir els objectius principals, com són:
  • Millorar la qualitat de vida dels infants.
  • Donar suport a infants i adolescents amb problemes d’addiccions.
  • Donar suport a infants amb situació de risc social.
  • Realitzar tasques que col·laborin a la prevenció de consum de substàncies.
  • Realitzar activitats que col·laborin al tractament d’aquells nens i adolescents on ja hi hagi un consum habitual de substàncies.
  • Realitzar activitats que col·laborin al tractament d’aquells nens i adolescents on ja hi hagi un consum puntual de substàncies.
  • Realitzar activitats que col·laborin al tractament d’aquells nens i adolescents on ja hi hagi un primer contacte amb les substàncies.
  • Realitzar activitats que facilitin la integració social dels infants a l’entorn.
 • Carència d’afany de lucre: La Fundació treballa per a aconseguir superàvit, ja que la finalitat és vetllar per la seva continuïtat i viabilitat. Aquest superàvit, serà revertit en la pròpia Fundació i obtingut èticament.

– Valors:

 • Generositat i altruisme: Treballem amb la voluntat d’ajudar a la infància, a través dels àmbits de la salut i l’esport, sense esperar-ne res a canvi.
 • Proximitat: Voluntat de ser propers a totes les persones que necessiten de la nostra ajuda.
 • Solidaritat: Apropament desinteressat als infants amb factors de risc per a un consum de tòxics mitjançant prevenció o pal·liació.
 • Interacció i socialització: Relació afectiva amb els infants basada en la confiança i acceptació mútua.
 • Integració i obertura: A totes aquelles persones que pateixen dificultats econòmiques que perjudiquen als infants i al seu entorn, sense cap tipus d’exclusió, afavorint una visió àmplia dels nostres objectius.
 • Professionalitat: Garantir un servei de qualitat a través d’un abordatge integral multidisciplinari.
 • Ajuda: Assistència integral a infants amb factors de risc per a un consum de tòxics mitjançant prevenció o pal·liació.
 • Compromís: amb la societat per a fer efectius els objectius de l’entitat amb la implicació i compromís de tots els agents que la integren.
 • Transparència: La Fundació es compromet a mantenir transparència en l’activitat realitzada, com també a garantir el dret dels ciutadans a al informació i la documentació públiques.

ELS PROFESSIONALS

– Els professionals i la Fundació:

 • Conèixer la Fundació: Els professionals tenen el deure de conèixer els objectius i la filosofia de la Fundació i respectar-los.
 • Voluntat de millorar: Els professionals tenen el deure de treballar amb ànim de millorar els serveis que la Fundació ofereix i afavorir l’eficàcia dels serveis.
 • Formació: Els professionals han de procurar la formació necessària, així com l’actualització d’aquesta per a garantir uns coneixements adequats al servei que volem oferir.
 • Treball en equip:
  • En la Fundació Creu Groga creiem en el treball en equip, per tal de garantir una bona coordinació multidisciplinària.
  • El respecte per les altres disciplines professionals és bàsica.
  • No manifestar desacords entre professionals als beneficiaris.
  • El professional té la obligació de documentar el treball realitzat per a que pugui ser transferit a altres companyes, en cas de ser necessari.

– Els professionals i els usuaris:

 • Secret professional: Els usuaris de la Fundació han de tenir la seguretat que es respectarà la seva intimitat. Entenem el dret professional com un deure dels professionals i un dret dels usuaris, fins i tot un cop finalitzada la relació amb els usuaris. La Fundació es regeix per la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), on es garantitza i protegeix el tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor, intimitat i privacitat personal i familiar.
 • Vocació: Els professionals de la Fundació treballaran amb la voluntat de millorar l’acció en la que treballen, tenint en compte que es tracta d’una entitat sense ànim de lucre i per tant, hauran d’entendre la finalitat altruista de la Fundació.
 • Respecte: Cal mostrar respecte en les diferències individuals i grupals tant entre afectats, com entre professionals.
 • Informació i atenció als usuaris: Afectats i famílies han d’estar atesos amb dedicació i interès. Han de ser informats dels serveis, recursos, drets i obligacions.
 • Confiança: Tracte transparent i eficaç. Element primordial, ja que els usuaris són el fi i mitjà pel qual existeix la Fundació.
 • Professionalitat: Cada professional ha de prendre el compromís i la voluntat de perseguir l’objectiu que se li marca des de la Fundació utilitzant els recursos de què es disposen. A més, han d’intentar oferir un coneixement que afavoreixi les actuacions corresponents.

H2O Comunicació & Clonica.net